Жуда чиройлисан
Жуда хам гузалсан
Бунга гумон юк сира
Бутун чиройинга
Буткул ишонгансан
Атрофдан бир узинга кара
Кара сенга туйгу

Булиб колган кулгу
Асил чиройинга беркинган
Кара мухаббатин сенга изхор этса
Сен эмасми бундан жирканган
Гохи рад этасан
Гохида умид бериб
Севги билан уйнайсан
Сенга кунгил куйган
Неча юракларни дарди Билан
Хеч кизикмайсан

Канийди сени курмаганимда
Исмингни хатто билмаганимда
Канийди бир кун уйламай етсам
Унутсам сени уйгонганимда
Канийди сени севмаганимда
Хуснингни ортида узга булганида
Канийди сени багримга босиб
Бегуборим деб айтолганимда
Афсус булар армон

Гох дили вайронман
Гохида хайронман
Сенга фарки юк сен Ким Билан
Майли мен куниктим
Сени севганларни жазолама севгиси Билан
Куниктим севмайсан кундим уйламайсан
Туйгу сен учун бир уйинчок
Гузал яралгансан
Сени севганларни кийнаш учун
Яралган уйинчок