Muborak poyxonlar
To'kildi ko'kdan
Ayvonimga kelib
Qo'shiq boshladi

Muborak poyxonlar
To'kildi ko'kdan
Bir safda tizilib
Turnalar keldi