Maňa hiç zat diýeňok
Gürleşesiň gelenok
Ýa özüňi dözeňokmy

Bir söz bagt çözenok
Sensiz wagt geçenok
Maňa özüň dözeňokmy

Wagtlaýyn hemme zat sen bileňok
Saňa bir zat diýsem hiç zat ýakanok
Seni görmesem indi gyzygy ýok
Ýaşamana höwes goýaňok
Dillenäý ýada söýeňokmy
Sen dillenäý söýgiň soňy ýokmy
Gel
Ynanaý maňada gözlemede bahana
Ýada sen aldaýaň
Ýüregime salýan bar zady
Göwnüme sen sowaşýan ýaly
Sen öňki ýaly däl
Diňe sen ýaly kän
Indi men seň pikir edişiň ýaly däl

Maňa hiç zat diýeňok
Gürleşesiň gelenok
Ýa özüňi dözeňokmy

Bir söz bagt çözenok
Sensiz wagt geçenok
Maňa özüň dözeňokmy