Urinib ko'raman yana qayta
Boshni egim kelsamam qaytim
Yana qaytarib aytaman qayta
Bu bola hali sinmaydi