Erka erkatoy
Yorim erkatiy
Mani holim voy
Voy voy voy

Erka erkatoy
Yorim erkatiy
Mani holim voy
Voy voy voy voy