Ra'no Ra'no Ra'no Ra'no
Betakror gul yuzim
Go'zalim Ra'no
Ra'no Ra'no Ra'no Ra'no
Armonga aylandi