Taningiz sizhatni
Tolmang birodar
So'zlarimni malol
Olmang birodar
Sayyidul ayyomning
Fayzi beadad
Juma nomozidan
Qolmang birodar

Yaratgan oldida
Ojiz bandamiz
Besh kunlik dunyoda
Bir arzandamiz
O'zi qo'llamasa
Rost sharmandamiz
Juma nomozidan
Qolmang birodar