Ketmas bizda yolg'onchilik
Yoki og'zi polvonchilik
Ketmonimiz zarbi pul
Bizlarda pul dehqonchilik
Elliktalik bir gektari
Yuz mingtalik bir gektari
Yilda hosil berar bari
Bizlarda pul dehqonchilik

Dehqonchilik dehqonchilik
Bizlarda pul dehqonchilik
Ketmonimiz zarbi bu
Bizlarda pul dehqonchilik

Dehqonchilik dehqonchilik
Bizlarda pul dehqonchilik
Yilda hosil berar bari
Bizlarda pul dehqonchilik