Baharim baharim
Kel uleyin baharim
Bu dardima darmon
Bo'lg'in bahorim
Baharim baharim
Kel uleyin baharim
Bu dardima darmon
Bo'lg'in bahorim