Voy voy brilyant jo'ralarime
Oh mani brilyant jo'ralarime

Voy voy brilyant jo'ralarime
Oh mani brilyant jo'ralarime
Voy voy brilyant jo'ralarime
Oh mani brilyant jo'ralarime

Voy voy brilyant jo'ralarime
Oh mani brilyant jo'ralarime