Ne karona bro
Ha yo'g'e ne karona bro
Tochnami uko
E behijolat ako

Ne karona bro
Ne ne karona bro
Tochnami ako
Ishonavering uko