Akalikni oqlagan akam
Xato qilsam do'qlagan akam
Men beboshni unib o'ssin deb
Yo'g'imda ham yo'qlagan akam

Akalikni oqlagan akam
Xato qilsam do'qlagan akam
Men beboshni unib o'ssin deb
Yo'g'imda ham yo'qlagan akam